Excellent LogIstics
Management Award (ELMA) 2017

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์

ข้อมูลการสมัครทั้งหมด ดาวน์โหลด
 • 21 เมษายน และ 18 พฤษภาคม 2560

  กิจกรรม Workshop ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

 • 31 พฤษภาคม 2560

  ปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

 • 15 – 16 มิถุนายน 2560

  พิจารณาตัดสิน รอบที่ 1 (Report Assessment)

 • 26 - 27 มิถุนายน 2560

  พิจารณาตัดสิน รอบที่ 2 (Presentation Assessment)

 • 6 – 7 กรกฎาคม 2560

  พิจารณาตัดสิน รอบที่ 3 (On-Site Assessment)

 • 16 สิงหาคม 2560

  พิธีมอบรางวัล ELMA 2017 ในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2017

 • 21 สิงหาคม 2560

  พิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award 2017

รางวัล “Excellent Logistics Management Award 2017” เป็นรางวัลสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขารางวัล ได้แก่

สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
(Transportation Services)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการ ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ ตัวแทนออกของ
(International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการเป็นตัวกลาง ในการจัดหาเรือและการประสานงานระหว่าง บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการส่งออก-นำเข้าผู้ใช้ บริการ หรือ ตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร

สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า
(Warehousing Services)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการจัดเก็บ การบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และการวางแผน

สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ แบบครบวงจร
(Third Party Logistics Services : 3PL)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการครอบคลุมใน กิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 3 ด้านหลัก ได้แก่ กิจกรรมการขนส่งสินค้า คลังสินค้าและ การให้บริการตัวแทนในการจัดการ ขนส่งระหว่างประเทศ

1
ต้องเป็นนิติบุคคลการ จดทะเบียนกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ บริการด้านโลจิสติกส์
2
จดทะเบียนนิติบุคคล มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ใน ประเทศไทย
3
ประกอบกิจการด้าน การให้บริการ โลจิสติกส์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4
มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มี สัญชาติไทยไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 51
5
ผู้สมัครที่เคยได้รับ รางวัล ELMA ใน สาขาใดสาขาหนึ่ง ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัคร สาขาเดิมได้ ต้องเว้น วรรคการสมัครใน สาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครใน สาขาอื่นได้
6
ผู้สมัครเข้าร่วมโครง การฯ ต้องไม่เป็นบริษัท ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูก ร้องเรียนจากหน่วย ต่างๆ

วิธีสมัครเข้าประกวด

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัล ELMA 2017 สามารถส่งใบสมัครและเอกสาร ได้ที่
สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สนใจสมัครหรือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อมูลการสมัครทั้งหมด

ดาวน์โหลด